?

Log in

Geen zekerheid - Gedichtenboek [entries|archive|friends|userinfo]
tigerfairy

[ website | Mi Cu2 ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Geen zekerheid [Aug. 31st, 2006|04:24 pm]
tigerfairy
Zo diep verzonken in jouw ogen,
verschijnt om mijn lippen,
een grote lach,
een lach van geluk,
vol van liefde,
overspoel jij mij,

Zo diep verzonken in jouw armen,
ontstaat op mijn wangen,
een rode blos,
een blos van warmte,
vol van liefde,
overspoel jij mij.

Maar toen ik in jouw ogen keek,
En in jouw armen lag,
bedacht ik me ook,
dat niets zeker was
linkReply

Comments:
[User Picture]From: t_thowra
2006-09-01 07:01 am (UTC)
mooi
(Reply) (Thread)