?

Log in

Verliefd - Gedichtenboek [entries|archive|friends|userinfo]
tigerfairy

[ website | Mi Cu2 ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Verliefd [Jul. 24th, 2005|04:57 pm]
tigerfairy
[mood |sadsad]
[music |Lost- Anouk]

Als je denkt dat het niet is,
en het toch zal zijn,
hij ziet het eerder dan jij,
maar jij lijdt de pijn,
Stilletjes stromend,
omdat hij,
er niet,
maar wel het is
linkReply