?

Log in

No account? Create an account
Unfinished - Gedichtenboek [entries|archive|friends|userinfo]
tigerfairy

[ website | Mi Cu2 ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Unfinished [Jul. 24th, 2005|04:56 pm]
tigerfairy
[mood |accomplishedaccomplished]
[music |Lost- Anouk]

Daar sta ik, lichten
flitsen langs me
heen,
maar op de dansvloer,
staat zij alleen
linkReply