?

Log in

Knippen - Gedichtenboek [entries|archive|friends|userinfo]
tigerfairy

[ website | Mi Cu2 ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Knippen [Jul. 24th, 2005|04:55 pm]
tigerfairy
[mood |blahblah]
[music |Lost- Anouk]

Er vanaf,
steeds korter,
vallend naar beneden,

kriebelend,
langs mijn neus,
naar beneden gegleden,

stukje bij beetje,
sprietje voor sprietje,
of plukken tegelijk,

afscheid nemen,
is niet makkelijk,
bij de kapper
linkReply