?

Log in

Opstaan - Gedichtenboek [entries|archive|friends|userinfo]
tigerfairy

[ website | Mi Cu2 ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Opstaan [Jul. 24th, 2005|04:54 pm]
tigerfairy
[mood |depresseddepressed]
[music |I Alone- Anouk]

Langzaam open,
stukje voor stukje,
valt het licht,

maar binnen 1 seconden,
doe ik mijn ogen toch weer dicht
linkReply

Comments:
[User Picture]From: t_thowra
2005-07-24 04:38 pm (UTC)
Het is best een mooi gedicht..
(Reply) (Thread)