?

Log in

Cirque du soleil - Gedichtenboek [entries|archive|friends|userinfo]
tigerfairy

[ website | Mi Cu2 ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Cirque du soleil [Jul. 24th, 2005|04:53 pm]
tigerfairy
[mood |crushedcrushed]
[music |I Alone- Anouk]

Felle lichten,
zachte woorden,
vreemde bewegingen
sluipend dichterbij,

Mooie beelden,
Stille wezens,
dansend springen,
Maar toch blij,

Ik ben niet lenig,
goed als hun,
maar kijk,
cirque du soleil
linkReply